Den elektroniske udgave af Lykke-Per

I 1997 udgav DSL på Gyldendals forlag en trykt udgave af DET FORJÆTTEDE LAND vedlagt en cd-rom med de fem varierende udgaver som forfatteren udgav 1891-1918. På nærværende cd-rom er dette materiale tilføjet 3 udgaver af Lykke-Per, udgivet 1898-1918.

Der er ikke tale om nogen færdig udgivelse. Derimod er det håbet at materialet kan danne grundlaget for en senere udgivelse, evt. på tryk, evt. omfattende også den tredje af Henrik Pontoppidans store romaner De Dødes Rige. Endvidere kan det måske være et nyttigt redskab for Pontoppidanforskere.

Den elektroniske tekst foreligger i HTML-format, og følger heri nøje de forskrifter der blev fastlagt tidligere, se Brug af markeringer i DET FORJÆTTEDE LAND med visse mindre undtagelser:

Værket er stadig filopdelt i kapitler, men niveaudelingen er anderledes. Kapitlerne er således markeret med <H3> isf. <H4>, mens forfatterens tre asterisker til underopdeling af kapitler er markeret med <H4>. Hvor en blank linje i teksten antyder endnu en opdeling er der markeret med <H5>.

Værket er ikke forsynet med efterskrift eller noter.

Teksten er kun nødtørftigt korrekturlæst.

Der foreligger et antal forslag til tekstrettelser. I overensstemmelse med materialets foreløbige karakter er disse ikke indført i teksten, men markeret heri med et ¹

Udarbejdelsen af den elektroniske udgave af Lykke-Per er bekostet af Statens Litteraturråd.

København, juni 2002
Karsten Kynde