Selskabets forord

Der har længe været behov for en tekstkritisk udgave af Henrik Pontoppidans første store romanværk, trilogien Muld, Det forjættede Land og Dommens Dag (1891-95). Værket betød et gennembrud for Pontoppidan og står sammen med de to andre store romaner Lykke-Per (1898-1904) og De Dødes Rige (1912-16) centralt i det betydelige forfatterskab, som ikke alene har haft stor indflydelse på den danske selvforståelse, men er af europæisk format.

Romanen genudkom i 1898 i en af forfatteren forkortet og stærkt omarbejdet étbindsudgave med fællestitlen Det forjættede Land. Denne er siden blevet genudgivet mange gange; den oprindelige trilogi er derimod ikke blevet optrykt før nu.

Pontoppidan er kendt for sine mange omarbejdelser. I denne udgave, der sig til den almindelige læser og til forskere på alle niveauer, kan man skaffe sig overblik over romanens omarbejdelser, idet den trykte førsteudgave dels bringer 2. oplags varianter, dels ledsages af alle fem versioner fra forfatterens levetid i elektronisk form og med markeringer af samtlige ændringer.

Cand. phil. Esther Kielberg, datalog, cand. scient. Karsten Kynde og mag. art. Lars P. Rømhild står for udgaven. Det er Selskabets håb med tiden at kunne følge udgivelsen op med tilsvarende udgaver af Lykke-Per og De Dødes Rige.

Udgivelsen af trilogien om det forjættede land er muliggjort af en omfattende bevilling fra Velux Fonden af 1981. DSL skylder Fonden stor tak.

København, 21. juli 1997

Erik Petersen, formand   Espen Albrectsen
Karsten Friis-Jensen   Ebba Hjorth
Flemming Lundgreen-Nielsen   Mette Winge   /Iver Kjær

Udgivernes forord

I sit forord til Det forjættede Land, étbindsudgaven fra 1898 af trilogien Muld, Det forjættede Land og Dommens Dag, siger Pontoppidan om den omarbejdede fortælling: »Det er mit Haab, at den ikke maa have tabt i Liv og Friskhed, hvad den vistnok har vundet i Afrundethed og Fasthed.«

Med årene blev 1898-udgaven igen ændret noget, men ikke afgørende, og senest i 1918. De senere optryk har i alt væsentligt sidstnævnte udgave som grundlag.

Vi skal ikke her afgøre, om romanværket ved omarbejdelserne har »tabt i Liv og Friskhed«; men når vi har valgt førsteudgaven fra 1891-95 som trykgrundlag, skyldes det, at vi mener, mange vil være interesserede i at stifte bekendtskab med trilogien i dens oprindelige form. Eftersom 2. oplagene af Muld og Det forjættede Land med deres mange rettelser udkom henholdsvis i 1892 og 1893, dvs. meget tæt på 1. oplagene og inden udgivelsen af Dommens Dag, kan det hævdes, at rettelserne blev foretaget som en del af den samlede skriveproces, der ligger bag trilogien. Vi har her valgt at trykke førsteoplagene, bringe 2. oplagenes rettelser i trykt form i kommentarbindets variantapparat og desuden præsentere disse og de nævnte senere udgavers varianter i elektronisk form. Desuden bringer vi to tidlige udkast til kapitler af romanen.

Esther og Thorkild Skjerbæk har stillet deres store viden om Pontoppidan til rådighed som konsulenter. Dr. phil. Johnny Kondrup takkes for sit kyndige og omhyggelige tilsyn med udgaven, mag. art. Jørgen Hunosøe for god redaktionel hjælp og bibliotekar René Herring for samarbejde om litteraturlisten. Tak til advokat Henrik Thomsen, som har bevilget udgiverne adgang til Det kgl. Biblioteks samling af breve fra og til Pontoppidan. For faglig hjælp til kommentaren takkes mange institutioner, blandt andet Dansk Folkemindesamling, Institut for Dansk Dialektforskning, Medicinsk-Historisk Museum og Nationalmuseet. Desuden tak til en lang række enkeltpersoner, især teologen, D.h.c. Niels Jørgen Cappelørn, fhv. højskoleforstander Poul Dam, historikeren, mag. art. Steffen Heiberg, dr. phil. John Kousgaard Sørensen og cand. mag. et art. Henrik Schovsbo.

Tak til Fonden tor Aktive Blinde, som har stillet sin elektroniske version af romanens 5. udgave til rådighed for DSL.

Esther Kielberg   Karsten Kynde   Lars Peter Rømhild