FORHISTORIEN

Per Sidenius, en fattig ung Ingeniør uden Eksamen, har konstrueret et stort, kombineret Kanal- og Frihavnsprojekt tilligemed nogle Vind- og Bølgemotorer, for hvilke Ideer han har søgt at interessere Offenligheden ved at udgive et lille Skrift om dem. Imidlertid er han bleven indført hos den hovedrige jødiske Købmand Philip Salomon, hvis Datter Jakobe han efter en kort Kamp vinder. Paa Grundlag af dette Forhold skabes der en vis Stemning for hans Planer hos nogle Pengemænd og Spekulanter, og der er just ved hans Tilbagekomst fra en længere Studierejse i Udlandet nogen Udsigt til at faa dannet et Interessentskab til deres delvise Udførelse, da han modtager Efterretniugen om sin Moders, en gammel Præsteenkes, Død. Hans Forhold til Hjemmet har, üldels paa Grund af hans irreligiøse Standpunkt, altid været daarügt, tilsidst ganske afbrudt; men — som et Par Gange før under lignende Omstændigheder — gribes han nu af en stærk religiøs Stemning, forlader pludselig København og rejser over til Jylland for nt komme Ul Klarhed over sig selv hos et Par ældre Herregaardsfrner, som han har trnffet paa sin Rejse, og som har fattet en varm Interesse for ham. Her stifter han Bekendtskab med en Pastor Blomberg, under hvls Paavirkning hans religiøse Trang yderligere vækkes samtidigmed, at hans Hjerte drages mod Præstens unge Datter, Inger. Tilsidst bryder han med sin Forlovede og hendes Kres, og for at skaffe sig Adgang til et borgerligt, betrygget Erhverv og dermed Haab om engang at turde tilbyde Inger sin Haand beslutter han sig til at tage Landmaalereksamen. Paa Tilbagerejsen til København lægger han Vejen om ad sin Barndomsby for at indvie sit nye Liv med et Besøg ved sine Forældres Grave.