FORHISTORIEN

Per Sidenius, en ung Ingeniør, forlovet med Jakobe (Datter af den hovedrige københavnske Grosserer Philip Salomon), efterstræbt af hendes Søster, den smukke Fru Nanny, har konstrueret et stort, kombineret Kanal- og Frihavnsprojekt tilligemed nogle Vind- og Bølgemotorer, for hvilke Ideer han har søgt at interessere Offenligheden ved at udgive et lille Skrift om dem. Under en længere Studierejse i Udlandet har hans beundrende Ven og Svoger, Ivan, støttet af Udtalelser af anerkendte Sagkyndige samt af hans Forhold til det salomonske Hus skabt en vis Stemning for ham hos nogle københavnske Pengemænd og Spekulanter. Der er just ved hans Tilbagekomst bleven nogen Udsigt til at faa dannet et Interessentskab, da Per erfarer, at hans Moder, en gammel Præsteenke, er død. Hans Forhold til Hjemmet har altid — tildels paa Grund af hans irreligiøse Standpunkt — været daarligt, i lang Tid ganske afbrudt. Da han nu fra et Kafevindu bliver Vidne til, at Moderens Lig indskibes sammen med alskens Fragtgods for at overføres til Jylland, gør dette et saa stærkt Indtryk paa ham, at han, mens hans Søskende rejser landværts til Begravelsen, gaar ombord for at følge Kisten som en hemmelig Æresvagt paa Nattefarten over Kattegat. Paa Damperen om Natten gribes han som et Par Gange tidligere under lignende Omstændigheder af en stærk religiøs Stemning. Ved Daggry forlader han Skibet i Fjordmundingen og rejser ind i Landet for at besøge et Par ældre Herregaardsfruer, han har truffet paa sin Rejse, og som har fattet en særlig for den enes Vedkommende lidt mere end moderlig Kærlighed til ham. Iøvrig er det hans Hensigt at gifte sig med det første og — efter en kortere Bryllupsudflugt — at foretage en ny, for hans Fremtidsplaner betydningsfuld Udenlandsrejse, dennegang til Amerika.