FORHISTORIEN

Per Sidenius, en ung Ingeniør paa et Par og tyve Aar, har udarbejdet et kæmpemæssigt Kanalprojekt, for hvilket han forgæves har søgt at interessere Avtoriteterne. For da at henvende sig til Offentligheden skriver han en Bog, »Fremtidsstaten«, om sine Ideer og faar den trykt med Bistand af en beundrende Ven. Denne er Søn af den hovedrige, jødiske Købmand Philip Salomon, i hvis Hus han imidlertid er bleven indført, og hvis Datter Jakobe han efter en kort Kamp vinder. Forsynet med Penge af den tilkommende Svigerfader staar han just i Begreb med at begive sig paa en to-aarig Udenlandsrejse, da han fra sit Hjem, en fattig jysk Præstegaard, modtager Meddelelse om, at hans Fader ligger for Døden. Pers Forhold til hans Familje har altid været daarligt og er i Aarenes Løb bleven endnu mere spændt, tilsidst ganske afbrudt. Efter nogen Vaklen rejser han derfor bort uden at have villet gense Faderen.